ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ – ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ

Το λεύκωμα περιέχει τη φωτογραφική κάλυψη της επίσκεψης του Βασιλιά Κωνσταντίνου στη Μικρά Ασία και την υποδοχή του από την τοπική κοινότητα (Μάιος- Ιούνιος 1921). Συνοδεύεται από χειρόγραφο ευρετήριο των φωτογραφιών, όπου αναφέρονται οι εκάστοτε εικονιζόμενοι και οι περιγραφές των φωτογραφικών εικόνων. Στο πίσω μέρος των φωτογραφιών υπάρχει η σφραγίδα της Χαρτογραφικής Υπηρεσίας Στρατιάς Μικράς Ασίας με ένθετα δακτυλογραφημένα υπομνήματα. Επιπλέον υπάρχει μια φωτογραφία με την υπογραφή «Α. Κοκκώνης, Σμύρνη». Εκτός από μια φωτομηχανική εκτύπωση, όλες οι φωτογραφίες είναι τυπώματα ζελατινοβρωμιούχου αργύρου, ενώ κάποιες έχουν τυπωθεί σε υπόστρωμα «Carte Postale». Περιέχει συνολικά 135 φωτογραφίες και η αρχική του κατάσταση ήταν σχετικά καλή. Εκτός από ρύπους, επικαθήσεις και μύκητες, που έφεραν κάποιες από τις φωτογραφίες έλλειπε εντελώς το οπισθόφυλλο, ενώ κάποιες από τις φωτογραφίες ήταν αποκολλημένες από τις σελίδες του άλμπουμ. Εκατό χρόνια μετά την Μικρασιατική καταστροφή, το λεύκωμα και οι φωτογραφίες συντηρήθηκαν.

CONSERVATION OF PHOTOGRAPHIC ALBUM -ASIA MINOR

The album contains the photographic coverage of King Constantine’s visit to Asia Minor and his reception by the local community (May-June 1921). It is accompanied by a handwritten index of the photographs, where the individuals depicted and the descriptions of the photographic images are listed. On the back of the photos there is the stamp of the Cartographic Service of the Army of Asia Minor with inset typed notes. Τhere is also a photo signed “A. Kokkonis, Smyrna”. Apart from a photomechanical print, all photographs are silver gelatin bromide prints, with some printed on a ‘Carte Postale’ substrate. It contains a total of 135 photos and its original condition was relatively good. In addition to dirt, stains and fungus of the photos, the back cover was completely missing, while some of the photos were detached from the album pages.  One hundred years after the Asia Minor Catastrophe, the album and photographs received conservation treatment.

During Conservation of the album

Conservation photos: ©Adia Adamopoulou