ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΜΩΝ ΡΩΜΑΪΔΗ-ZEITZ / CONSERVATION OF THE PHOTOGRAPHIC ALBUM FROM THE BALKAN WARS, BY RHOMAIDES-ZEITZ

  1. Στεγνός καθαρισμός φύλλων και φωτογραφιών λευκώματος / Dry cleaning of the album’s pages and photographs

 

2. Χημικός καθαρισμός φωτογραφιών / Chemical cleaning of the photographs

 

3. Επανατοποθέτηση των μερικώς αποκολλημένων φωτογραφιών / Reattachment of partially detached photographs

 

4. Καθαρισμός υπολειμμάτων παλιάς κόλλας από όλα τα φύλλα και τις ταινίες, που συγκρατούν τα φύλλα / Cleaning of oxidized glue residues from all the album’s leaves and from the cloth tapes, that keep the leaves together

 

5. Ορθή επανατοποθέτηση του 8ου φύλλου σύμφωνα με την αύξουσα αρίθμηση των φωτογραφιών, που σημειώνεται με μολύβι στο κάτω μέρος της κάθε φωτογραφίας / Placing the 8th leaf in the correct place in the album, according to the photographs’ handwritten numbering

 

6. Συντήρηση βιβλιοδεσίας, η οποία περιέλαβε τον καθαρισμό των υλικών βιβλιοδεσίας, τις απαραίτητες στερεώσεις και συμπληρώσεις  και τέλος την αισθητική αποκατάσταση /  Bookbinding conservation, which included: cleaning of bookbinding materials, appropriate consolidations and infills and finally retouching

 

7. Φύλαξη του συντηρημένου λευκώματος με αρχειακά υλικά φύλαξης / The album was safely kept within archival materials, after conservation

 

ΚΑΠΟΙΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΠΡΙΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ…

SOME BEFORE AND AFTER CONSERVATION PHOTOS…

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ 1912-1913:

https://el.wikipedia.org/wiki/Β

BALKAN WARS 1912-1913:

https://en.wikipedia.org/wiki/Balkan_Wars