ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ / Paintings Conservation

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΓΑΪΤΗ

Ο συγκεκριμένος πίνακας του γνωστού Έλληνα ζωγράφου  Γιάννη Γαΐτη (1923-1984) ανήκει σε ιδιωτική συλλογή. Πριν τη συντήρηση έφερε λευκές κηλίδες, κυρίως στο μπλε χρώμα, καθώς και κάποια σχισίματα στο κάτω μέρος του καμβά. Μετά τη συντήρηση οι κηλίδες αφαιρέθηκαν και τα σχισίματα αποκαταστάθηκαν (βλ. εικόνες).

The Conservation of Yiannis Gaitis painting

This painting of the Greek well-known painter Yiannis Gaitis (1923-1984)  belongs to a private collection. Before conservation it was full of white stains, mostly at the blue color, and also it beared some tears at the bottom of the canvas. After conservation treatment, the stains were removed and the tears mended and restored (see pictures).

Gaitis_web_poster_s-1© Adia Adamopoulou


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΠΤΥΧΟΥ ΤΟΥ ΑΛΕΚΟΥ ΦΑΣΙΑΝΟΥ : «Τα πουλιά του καλοκαιριού»

(Ελαιογραφία σε ινοσανίδα μέτριας πυκνότητας (MDF), 227x 331 εκ. )

Το έργο: «Τα πουλιά του καλοκαιριού» αποτελεί σκηνικό από θεατρική παράσταση, πιθανώς από τις Όρνιθες του Αριστοφάνη και αποτελείται από 3 κομμάτια (πάνελ). Ο Φασιανός σχεδίασε το κυρίως θέμα σε λευκό φόντο,  δηλαδή τα πουλιά, τα έντομα, ένα δέντρο και  μερικά κλαδιά, με τη συνήθη λιτή, σχηματοποιημένη τεχνοτροπία του, χρησιμοποιώντας ελάχιστη φωτοσκίαση. Περιμετρικά από το λευκό φόντο χρησιμοποίησε ένα έντονο κόκκινο ενιαίο χρώμα, με επίπεδες μαύρες πινελιές. Το έργο θυμίζει θέατρο σκιών και κάτω από το λευκό φόντο (σεντόνι) αναγράφεται με κεφαλαία: «ΘΕΑΤΡΟ ΠΤΗΝΩΝ».

Το υπόστρωμα του έργου αποτελείται από τρία μέρη MDF ((Medium Density Fiberboard) διαστάσεων 227x117x1,8 εκ. το κάθε ένα. To MDF έχει καλυφθεί με λευκή προετοιμασία, πάνω από την οποία έχουν τοποθετηθεί τα χρώματα λαδιού. Το έργο είναι αναρτημένο απευθείας πάνω σε τοίχο με βίδες, οι οποίες διαπερνούν το τεχνητό ξύλο και σταθεροποιούνται με ούπα στον τοίχο.

Το έργο φέρει έντονες μηχανικές φθορές, κυρίως περιμετρικά των βιδών, αποκολλήσεις, εκδορές, ρύπους, σταξίματα και απώλειες. Στόχος της συντήρησης ήταν να σταθεροποιηθούν οι αποκολλήσεις, να συμπληρωθούν οι απώλειες, να καθαριστούν οι ρύποι και να αποκατασταθεί αισθητικά το έργο, αλλά και οι βίδες ανάρτησης, με τρόπο που να είναι επισκέψιμες στο μέλλον.

CONSERVATION OF ALECOS FASIANOS TRIPTYCH : “The Birds of Summer”

(Oil painting on medium density fiberboard (MDF), 227x 331 cm.)

The work: “The birds of summer” is a scene from a theatrical performance, probably from Aristophanes’ Chickens and consists of 3 pieces (panels). Fasianos drew the main subject on a white background, i.e. the birds, insects, a tree and some branches, in his usual austere, stylized style, using minimal shading. Around the white background he used a bright red solid color, with flat black brushstrokes. The work is reminiscent of a shadow theater and under the white background (sheet) is written in capitals: “BIRDS THEATER”.

The substrate of the work consists of three pieces of MDF (Medium Density Fiberboard) measuring 227x117x1.8 cm each. The MDF has been covered with a white primer, over which the oil paints have been placed. The work is hung directly on wall with screws, which penetrate the artificial wood and are fixed with  screw anchors to the wall.

The work has severe mechanical damage, mainly around the screws, detachments, abrasions, dirt, drips and losses. The aim of the conservation was to stabilize the detachments, to infill the losses, to clean the dirt and to aesthetically restore the work, as well as the suspension screws, in a way that they can be visited in the future.

Alecos Fasianos, “The birds of summer”. Swipe for before & after conservation.

Detail. Before & after conservation.
Detail. Before & after conservation.
Detail. Before & after conservation.
Detail. Before & after conservation.

Conservation photos : © Adia Adamopoulou


ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ JOSEPH WARNIA-ZARZECKI

Ο Joseph Warnia-Zarzecki, γεννημένος στις 10 Ιανουαρίου 1850 είναι Γάλλος οριενταλιστής ζωγράφος που ήταν καθηγητής σχεδίου στη Beaux-Arts στην Κωνσταντινούπολη από το 1883 έως το 1915. Το συγκεκριμένο έργο απεικονίζει ένα γυναικείο πορτραίτο, πιθανόν την κόρη του ζωγράφου, η οποία γεννήθηκε το 1874. Είναι ελαιογραφία σε μουσαμά επικολλημένο σε χαρτόνι πάχους 4χιλ. και έχει διαστάσεις 54,2Χ40,7εκ.. Το έργο είναι τοποθετημένο σε ξύλινη ανάγλυφη κορνίζα διακοσμημένη με φυτικό διάκοσμο, με διαστάσεις  92Χ73Χ7,5εκ..

H ζωγραφική επιφάνεια παρουσιάζει αρκετές απώλειες, κυρίως λόγω της ασυμβατότητας που προκύπτει από την επικόλληση του μουσαμά επάνω στο άκαμπτο χαρτόνι, αλλά και λόγω υγρασίας. Η κορνίζα δεν διέθετε τζάμι, με συνέπεια να έχουν προκληθεί εκδορές. Το βερνίκι έχει οξειδωθεί και η επιφάνεια εμφανίζει κρακελάρισμα σε αρκετές περιοχές του έργου. Σε ορισμένα σημεία όπου έχει αποκολληθεί ο μουσαμάς από το χαρτόνι και υπάρχουν φουσκώματα που προκαλούν εντάσεις και κυματισμό στην επιφάνεια συνολικά. Μετά από μικροσκοπική εξέταση και φωτογράφηση υπέρυθρης ακτινοβολίας διαπιστώθηκαν σημεία παλαιότερων επιζωγραφίσεων.

OIL PAINTING CONSERVATION BY JOSEPH WARNIA-ZARZECKI

Joseph Warnia-Zarzecki, born January 10, 1850, is a French orientalist painter who was a professor of design at the Beaux-Arts in Constantinople from 1883 to 1915. This artwork depicts a female portrait, probably the painter’s daughter, who was born in 1874. It is an oil painting on canvas pasted on a 4mm thick cardboard and has dimensions 54.2X40.7cm .. The work is placed in a wooden embossed frame decorated with floral decorations, with dimensions 92X73X7.5cm..

The painting surface shows several losses, mainly due to the incompatibility resulting from the gluing of the canvas on the rigid cardboard, but also due to moisture. The frame did not have a glass, which resulted in several abrasions. The varnish has oxidized and the surface shows cracking in several areas of the artwork. In some places where the canvas has come off the cardboard, there are bulges that cause tensions and ripples on the surface. After microscopic examination and infrared photography, spots of older repainting were found.

The painting inside the frame before conservation (front and back side)
Painting surface cleaning.
Painting surface losses and old retouching.
The verso of the canvas before and after cleaning.
Perimetric lining.
The painting inside the frame after conservation (front and back side).

© Adia Adamopoulou

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΛΑΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ Giovanni (Jean) Schranz, (1794-1882), ‘Ελληνας με καπνοσυρίγιο.

OIL PAINTING CONSERVATION BY Giovanni (Jean) Schranz(1794-1882) , Greek man with tobacco pipe
The painting inside the frame before conservation (front and back side).
Artist’s signature.
The oil painting on canvas is pasted on thick wood board.
Infra Red photography examination.
Ultra Violet photography examination.
During perimetric lining.
The painting inside the frame after conservation (front and back side).

© Adia Adamopoulou