ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ / Contemporary Artworks Conservation

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ PIER PAOLO CALZOLARI

The artwork before conservation. © Adia Adamopoulou

Mixed media mounted on paper on stretcher,
candle and glass, untitled, 1966,
186 x 282 cm

Η συντήρηση του έργου του Pier Paolo Calzolari ολοκληρώθηκε με αξιοσημείωτη επιτυχία, παρ’ όλες τις εγγενείς δυσκολίες: πολύ μεγάλο μέγεθος, συνδυασμός υλικών που αντιδρούν πολύπλοκα μεταξύ τους (διαφορετικά είδη χαρτιών, μέταλλο, ξύλο, χρώματα gouache, κάρβουνο, κερί και γυαλί).

Ως πρωτοπόρος της Arte Povera, ο Calzolari χρησιμοποιεί φθηνά υλικά, που εύκολα τα βρίσκει κανείς, όμως με χαμηλή ανθεκτικότητα. Το έργο έφθασε στο εργαστήριο σε πολύ κακή κατάσταση. Κάποιες από τις σοβαρότερες φθορές με τις οποίες βρεθήκαμε αντιμέτωποι ήταν : οξείδωση, κυματισμός, τσακίσεις, σχισίματα του χαρτιού, αντιαισθητικές κηλίδες υγρασίας, foxing,  χαρτιού και διάβρωση του μετάλλου.

Η συντήρηση του έργου αυτού υπήρξε μεταξύ άλλων ιδιαίτερα γόνιμη, καθώς μας δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουμε τη χρήση νέων υλικών συντήρησης (Nanorestore Gels®). Η στρατηγική για τη συντήρηση επικεντρώθηκε αφενός στην παρεμπόδιση των παραγόντων φθοράς και αφετέρου στη βελτίωση της αισθητικής κατάστασης του έργου τέχνης.

THE CONSERVATION OF A PIER PAOLO CALZOLARI’S ARTWORK

The conservation of Pier Paolo Calzolari’s artwork is completed with remarkable success, despite all the intrinsic difficulties: enormous size, combination of materials which react in a complex way between them (different kinds of papers, metal, wood, gouache colours, charcoal, candle and glass).

As an early participant of Arte Povera, Calzolari uses cheap, easy to find materials, but with poor durability characteristics. The artwork arrived at the laboratory in a poor condition. Some of the most severe damages we had to cope with were: oxidation, cockling,creases,  tears of the paper, unaesthetic water stains, foxing and metal corrosion.

The conservation of this work was among others a very fruitful experience, as it gave us the opportunity to test some new conservation materials (Nanorestore Gels®). Our conservation strategy focused on impeding the damaging factors and on improving the aesthetic state of the artwork.

Different layers of paper, gouache, charcoal, wax. © Adia Adamopoulou
Metallic stand for the candle and glass. © Adia Adamopoulou
Water stains, foxing,paper oxidation. © Adia Adamopoulou
Consolidations from the verso side.© Adia Adamopoulou

 

 

 

 

 

 

Detaching the candle stand during conservation.© Adia Adamopoulou
Right down corner with the signature, during conservation (photo under transmitted light). © Adia Adamopoulou
The artwork after conservation. © Adia Adamopoulou
Right down corner with signature, before and after conservation. © Adia Adamopoulou