ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ – THE CHIOS MASTIC MUSEUM

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΛΛΟΓΕΣ

ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ

Οι εργασίες συντήρησης μέρους από τις συλλογές του Μουσείου Μαστίχας Χίου, ολοκληρώθηκαν επιτυχώς από το εργαστήριο μέσα στο 2016. Το μουσείο, που ανήκει στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιώς (Π.Ι.Ο.Π.) εγκαινιάστηκε τον Ιούνιο του 2016, στα Μαστιχοχώρια, στη νότια Χίο, κοντά στο Πυργί.

Τα αντικείμενα που έφτασαν στο εργαστήριο για συντήρηση και τεκμηρίωση περιλάμβαναν αφίσες, κουτιά από μαστίχα ή τσίχλα σε κουφέτα (…κάποια γεμάτα με τσίχλες!), έργα τέχνης σε χαρτί, παλιά λογιστικά βιβλία, καθώς και τυπογραφικές διαφάνειες.


CONSERVATION OF OBJECTS FROM

THE MASTIC MUSEUM OF CHIOS COLLECTIONS

The conservation treatments of some objects from the collections of the Mastic Museum of Chios were completed by the conservation studio within 2016. The Museum, that belongs to the Cultural Foundation of Piraeus Bank Group (PIOP), was inaugurated in June 2016 at Mastichochoria, in southern Chios, near Pyrgi.

Among the objects that arrived in the laboratory for conservation and documentation, there were posters, mastic boxes (… some still contained mastic chewing gum!), works of art on paper, old logistic books and some typography transparencies.


Οι αφίσες παρουσίαζαν τσακίσεις, σχισίματα και μικρές απώλειες εικόνας, λόγω ακατάλληλου χειρισμού και διπλώματος.

The posters were full of creases, tears and small image losses, due to improper handling and folding.

12

34

56

Πέρα από τις εργασίες συντήρησης, πραγματοποιήθηκε αναλυτική τεκμηρίωση των αντικειμένων, που περιλάμβανε την αναγνώριση της τεχνικής κατασκευής.

Besides the conservation treatments, the analytical documentation of the objects also took place, including the recognition of the printing technique.

78

Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης τα αντικείμενα τοποθετήθηκαν σε προστατευτικές θήκες και μέσα σε αρχειακούς φακέλους.

After conservation, the objects were placed into protective sleeves and archival folders.

9

Τα κουτιά συσκευασίας της μαστίχας ήταν διαφόρων μεγεθών και χρονολογιών, με χαρακτηριστικές διακοσμήσεις το κάθε ένα. Ορίστε μερικά παραδείγματα:

The mastic packaging boxes were of various sizes and dates, each with unique decorations. Here are some examples:

10 11

15 16

14

1718

Λεπτομέρειες της τεχνικής εκτύπωσης των κουτιών:

Details from the boxes printing techniques:

22 21 2019

Στις γκραβούρες οι κυριότερες φθορές προκλήθηκαν από την ακατάλληλη προηγούμενη ανάρτηση.

The engravings were previously mounted unsuitably.

2324

2527

 

Λεπτoμέρεια της τεχνικής του χαρακτικού:

Detail of the engraving’s technique:

26

Ακολουθούν στιγμιότυπα από τη συντήρηση των τυπογραφικών διαφανειών:

Below there are some snapshots from the conservation of the typographic transparencies:

2928

 

34 35 36 37 38 39 40 41 42

Link to the Mastic Museum of Chios:

http://www.piop.gr/el/diktuo-mouseiwn/Mouseio-Mastixas/to-mouseio.aspx