ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ / CANAROGLOU ARCHIVE

ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΝΑΡΟΓΛΟΥ

Το Αρχείο Κανάρογλου δεν είναι άλλο από το οικογενειακό και εταιρικό αρχείο της γνωστής φαρμακευτικής Cana Laboratories. Ο ιδρυτής Κώστας Κανάρογλου προερχόμενος από τη Σμύρνη ανέπτυξε μια από τις πιο ιστορικές φαρμακευτικές εταιρείες της Ελλάδας. Δημιούργησε πρωτοποριακά προϊόντα και συνεργάστηκε με διάσημες αντιπροσωπείες του εξωτερικού.

Για το σύντομο ιστορικό πατήστε εδώ:

https://www.cana.gr/in.php?lang=1&pg=2&id=81

Η ευαισθησία των απογόνων του ιδρυτή της εταιρείας ως προς τη διάσωση και την ορθή διαφύλαξη του ιστορικού υλικού της εταιρείας τους οδήγησε στο εργαστήριο συντήρησης. Κατόπιν εξέτασης του υλικού διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για αρκετά ανομοιογενές υλικό, το οποίο αποτελείται από  χάρτινο αρχειακό υλικό (έγγραφα, φωτογραφίες, λευκώματα, εφημερίδες, χαρακτικά, βιβλία, φυλλάδια, αφίσες, περιοδικά, κ.ά.) αλλά και από αντικείμενα διαφόρων υλικών (πχ. συσκευασίες προϊόντων γυάλινες, μεταλλικές, πλαστικές, αναμνηστικές πλακέτες, βραβεία, ιατρικά εργαλεία, κτλ.).

Άμεσα ορίστηκαν οι παρακάτω προτεραιότητες:

  1. Προληπτική συντήρηση και φύλαξη.

Αφού καταγράφηκαν οι ανάγκες φύλαξης, αναζητήθηκε ο αποθηκευτικός χώρος που θα φιλοξενήσει το Αρχείο.  Επίσης  αγοράστηκαν αρχειακά υλικά φύλαξης (κουτιά, θήκες) ώστε να τοποθετηθούν τα αντικείμενα στις νέες τους θέσεις, αφού προηγήθηκε ένας στοιχειώδης στεγνός καθαρισμός.

  1. Αρχειοθέτηση και ηλεκτρονική καταγραφή.

Τα αντικείμενα ομαδοποιήθηκαν ανά κατηγορίες και καταγράφηκαν σε μια βάση δεδομένων.  Για την  καταγραφή αυτή χρησιμοποιήθηκαν τα κατάλληλα πεδία ώστε να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες της συλλογής.  Κάθε αντικείμενο συνδέθηκε με μια ήδη υπάρχουσα αρίθμηση και φωτογραφική καταγραφή, που είχε γίνει για τις ανάγκες έκδοσης ενός λευκώματος.

Η ηλεκτρονική καταγραφή διενεργήθηκε παράλληλα με την προληπτική συντήρηση και φύλαξη του υλικού.

  1. Τμηματική συντήρηση του αρχείου.

Ανεξάρτητα από τις παραπάνω εργασίες, έχει ξεκινήσει η τμηματική συντήρηση κάποιων αντικειμένων, τα οποία βρίσκονται σε κακή κατάσταση διατήρησης. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί σε βάθος χρόνου, έχοντας καταγράψει τις προτεραιότητες συντήρησης.

 

 CANAROGLOU ARCHIVE

The Canaroglou Archive is the family and corporate records of the well-known Cana Laboratories. Founder Kostas Kanaroglou, coming from Smyrna, had developed one of the most historic pharmaceutical companies in Greece. He had created innovative products and had collaborated with famous foreign representations. For a brief history click here:

https://www.cana.gr/in.php?lang=1&pg=2&id=81

The sensitivity of the founder’s descendants to the rescue and proper preservation of the company’s historical material led them to the conservation laboratory. After a thorough examination of the material, we found it quite heterogeneous, consisting of paper artifacts (documents, photos, albums, newspapers, engravings, books, brochures, posters, magazines, etc.) but also of objects of various materials ( eg packaging of glass, metal, plastic, commemorative plaques, awards, medical tools, etc.).

The following priorities were directly identified:

  1. Preventive conservation and storage.

Firstly, the storage needs were recorded and the storage space for the Archives was searched for. Archival storage materials (boxes, sleeves) were also purchased to place the objects in their new places, after a thorough dry cleaning.

  1. Archiving and electronic recording.

Objects were grouped by category and recorded in a database. For this recording, the appropriate fields were used to meet the basic needs of the collection. Each item was associated with an existing numbering and photographic recording that had been made for the company’s publishing needs.

The electronic recording was conducted in parallel with preventive conservation and storage of the material.

  1. Partial conservation of the archive.

Independently of the above work, the partial conservation of some objects that are in poor conservation status has begun. This process is expected to be completed over time, having recorded maintenance priorities in advance.

The conservation of the company’s photograph, depicting a vehicle entering the Panathinaic Stadium, advertising the first woman’s face cream: “Rodalini Chion” (Ροδαλίνη Χιών). ©Adia Adamopoulou
Improving the storage conditions of the Archive and the microenvironment of the artifacts.©Adia Adamopoulou

 

During the preventive conservation works.©Adia Adamopoulou
Adjusting the storage needs for each item. ©Adia Adamopoulou

 

Diversity of materials.©Adia Adamopoulou
Paper artifacts from the Cana Archive.©Adia Adamopoulou